Member挑み続ける者たち

社員を知る

夢に向かって駆け上がる若手のエンジニアたち。
日々新しいサービスが生まれ、技術進化するIT業界。エンジニアの仕事には、夢に向かって駆け上がる喜びがあります。
アクログループの若手エンジニアの「声」を紹介します。

社員インタビュー

座談会

社員座談会社員座談会

採用情報
ENTRY 新卒